Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Haberler Anasayfa | 10. BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU - NUBUVVET - 18.2.2013 16:39:06
 
10. BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU - NUBUVVET

http://www.nubuvvetsempozyumu.com/wp-content/uploads/2013-sempozyumbanner-2.jpg

                   HAKİKAT ARAYIŞINDA NÜBÜVVETİN
              YERİ VE ROLÜ RİSALE-İ NUR PERSPEKTİFİ 

İnsan mükemmel bir varlık olarak en güzel şekilde yaratılmıştır. Çok çeşitli eğilimleri, arzuları ve gerçekleştirmek istediği hedefleri vardır. Ayrıca doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırmak için kendisine akıl melekesi verilmiştir. Fakat insandaki nefsanî hisler, benlik, öfke, hiddet ve aklın yanlış olarak kullanılması uygulamada zulüm, haksızlık ve haddi aşmalara sebep olagelmiştir. İnsan bir yönüyle adaletin ve barışın gerçekleşmesini arzulamakta, diğer yönüyle de nefsanî duygularına tabi olup zulme ve haksızlıklara yeltenebilmektedir. İnsanlık tarihi boyunca dünyanın birçok yerinde yaşanan açlık, fakirlik, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, harpler, zulümler, anarşi ve her türden şiddet gibi olumsuzluklar bu durumun dışa vurumudur.

İşte bu olumsuzlukları önlemek için ilk insandan itibaren İlahî rehberliğe ihtiyaç doğmuştur. İnsan aklı sınırlı olduğu ve çeşitli yönlendirmelere maruz kaldığı için doğruyu bulmada tek başına yeterli olamamaktadır.  Zira Yaratıcının insana doğru olanı tercih etmesinde yol göstermesi, insanı yanlışlardan korur. Nitekim insanlık tarihi incelendiğinde bu tür bir rehberliğin peygamberler tarafından temsil edildiğini görüyoruz. İnsanı zulüm ve kötülükten koruyan, doğruluk ve adalete teşvik eden peygamberler ayrıca tarihte büyük dönüşümlere öncülük etmişlerdir. Yaratıcının rehberliği altında gerçekleştirilen bu dönüşümler, İlahî kaynaklı olmaları itibariyle diğer dönüşümlerden daha etkili ve kalıcı olmuştur.

Zaman ve mekân sınırları içinde olayları tek başına değerlendiren bir akıl gücü hakikate ulaştıramadığı gibi insan onuruna layık sürdürülebilir bir adalet tesisinde yeterli olamamaktadır. Bu durumda aklın vahyi anlama ihtiyacı açıktır. Çünkü tek tek her insanın aklı gerçek adaleti idrakten aciz olduğundan buna işaret edecek mükemmel bir akla ihtiyaç vardır. Bu sebeple geçmişten günümüze peygamberler ve onlara vahiyle gelen kitaplar insanlığın yolunu aydınlatmaya devam etmektedir.

İşte, 10. Risale-i Nur Sempozyumu’nda “Hakikat Arayışında Nübüvvetin Yeri ve Rolü” konusu aşağıda verilen alt başlıklar çevresinde mukayeseli olarak ele alınacaktır. Umulur ki bu sempozyumla insanlık yararına henüz yapılmayanları başarmak ve daha iyi bir dünya inşa etmek yolunda ciddi bir adım atılmış olur.

Alt Başlıklar

1-Nübüvvetin Tarifi, Gerekliliği, Misyonu ve Faydaları

Nübüvvet nedir, nasıl tarif edilmelidir?

Nübüvvetin gerekliliği akli delillere dayandırılabilir mi?

Nübüvvet misyonunun tevhit inancıyla ilişkisi nasıl kurulur?

İnsanlık niçin peygamberlere muhtaçtır?

Peygamberlerin birer insan olarak içinde yaşadıkları toplumlarda görevlerini ifa etmelerinin hikmeti ve önemi nedir?

Peygamberlerin hak, kuvvet ve hikmet kullanımındaki rehberliği nasıldır?

Peygamberler ve toplum tabakaları: Fakirler, zenginler, çocuklar, gençler, yaşlılar, hastalar, yetişkinler, kadınlar vs.

Peygamberlerin insanlığa katkıları nelerdir?

Peygamber mucizeleri aracılığı ile insanlığa neler öğretilmiştir?

2-Vahyin Aracısı Olarak Peygamberler

Peygamberlerin ubudiyet ve risâlet yönleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Peygamberler bilgi kaynağı olarak mı, vahyin eğiticileri olarak mı değerlendirilmelidir?

Kutsal metinlerin ilk yorumcuları ve uygulayıcıları olarak peygamberler nasıl anlaşılmalıdır?

Peygamberlerin tarihselliği, insaniliği ve vahiy almaları ne şekilde bağdaşır?

Kuran’daki peygamber kıssalarından alınması gereken dersler nelerdir?

3-Peygamberlerin Ortak ve Farklı Yönleri

Peygamberlerin ana ve ortak mesajları nelerdir?

Dini ve felsefi geleneklerin nübüvvet, vahiy ve rehberlik anlayışları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Peygamberlerin güvenirliliği, masumiyeti ve örnek insan oluşları nasıldır?

Peygamberlerin dünya işlerinin düzenlenmesindeki rolü nedir?

4-Nebevî Gelenek ve Nübüvvetin Mirasçıları

 

Nebevî sünnetin hayata uygulanmasında takip edilecek prensipler

Nebevi geleneğin temsilcilerinin irşat yöntemleri

Nebevi geleneğin, bilhassa, modern çağın sorunlarına sunduğu çözümler

Nursi’nin nübüvveti izahı diğer filozof, teolog ve mutasavvıfların yaklaşımından farklı mıdır?

 

Önemli Notlar

1. Sempozyum 22-24 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

2. Tebliğlerin Sempozyum Sekretaryası’na ulaştırılmasıyla ilgili takvim şöyledir:

a) Tebliğ özetleri, 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 28 Şubat 2013 tarihine kadar www.nubuvvetsempozyumu.com web sitesi üzerinden Sempozyum Sekretaryası’na ulaşmalıdır.

b) En fazla 15 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, hakemler tarafından değerlendirilmesi için tam metin olarak en geç 30 Haziran 2013 tarihine kadar www.nubuvvetsempozyumu.com web sitesi üzerinden Sempozyum Sekretaryası’na ulaşmalıdır.

c) Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen tebliğ yazarlarına en geç 31 Temmuz 2013 tarihine kadar bilgi verilecektir.

3. Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı ışığında, yukarıdaki başlıklar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu kapsama uymayan tebliğler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

4. Risale-i Nur Külliyatı ve Nursi üzerine yapılmış akademik çalışmalar, ilave bilgi ve kaynak Sempozyum Sekretaryası’ndan temin edilebilir. Ayrıca www.iikv.org/academyweb sitesinin ziyaret edilmesi önerilmektedir.

5. Sempozyum dili Türkçe-İngilizce-Arapça olup simültane tercüme yapılacaktır.

İletişim:

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı

Kalenderhane Mh. Cüce Çeşmesi Sk.

No:6 Vefa Fatih İstanbul

Tel      : +90 212 527 8181

Fax     : +90 212 527 8080

E-mail: symp2013@iikv.org

En Son Haberler
 » Leyle-i Kadir Tebrik Mesajı
 » Berat Kandili Tebriknâmesi
 » Miraç Kandili Tebrik Mesajı
 » Hicri Yılbaşınızı Tebrik Ederiz.
 » Leyle-i Kadir Tebrik Mesajı
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 » Berat Kandili Tebriknâmesi
 » REGAİB KANDİLİ TEBRİKNAMESİ
 » Mübarek Üç Aylar Hakkında Duyuru
 » Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun
En Çok Okunan Haberler
 » 10. BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU - NUBUVVET
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 » Mübarek Üç Aylar Hakkında Duyuru
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 » Mübarek Üç Aylar Hakkında Duyuru
 »  sadeleştirme ile akalı yayınlanan
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 » Ramazan Bayramı Tebriknamesi
 » Said Özdemir Ağabey'in 2012 Nur Takvimi
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi