Image

risalaýy nur ýygyndysy

bu bölümde risalaňy nurdan saýlanyp taýýarlanylan temalara görä çykyşlary tomaşaedip bilersiňiz. Çykyşlar görmek we eşitmek bilen baglanyşykly bilanlygy sebäpli has täsirlidir. Şonuň üçin dostlaryňyza maslahat berip bilersiňiz.

Image

multimedia

bu bölümde wideolar saz faýllary we suratlar ýerleşdirilen. Isleseňiz siz hem bu bölüme goşant edip bilersiňiz.

Image

ýygy berilýän soraglar

bu bölümde birentek sorag jogaplary bilen bilelikde ketegoriýalara bölünipdir. Siz hem nätakyk soraglaryňyza bu ýerde jogap tapyp bilersiňiz.