Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(159-167):

BİR KISIM KARDEŞLERİME HUSÛSİ BİR MEKTUBDUR

Yazıda usanan ve ibâdet ayları olan şuhûr-u selâsede sâir evrâdı, beş cihetle ibâdet sayılan (Hâşiye) Risâle-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki Hadîs-i Şerifin bir nüktesini söyleyeceğim.

BİRİNCİSİ:

Ev kemâ kal Yâni: “Mahşerde ulemâ-i hakîkatın sarfettikleri mürekkeb, şehidlerin kaniyle müvazene edilir; o kıymette olur.”

İKİNCİSİ:

-ev kemâ kal Yâni: “Bid’aların ve dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ve hakîkat-ı Kur’âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.” Ey tenbellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sofimeşreb kardeşler! Bu iki Hadîsin mecmûu gösterir ki: Böyle zamanda hakâik-i îmaniyeye ve esrâr-ı Şerîat ve Sünnet-i Seniyyeye hizmet eden mübârek hâlis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeblerin bir dirhemi, şühedânın yüz dirhem kanı hükmünde yevm-i mahşerde size faide verebilir. Öyle ise, onu kazanmaya çalışınız.

Eğer deseniz: Hadîste “âlim” ta’biri var, bir kısmımız yalnız kâtibiz.

Elcevab: Bir sene bu risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakîkatlı bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, mâdem Risâle-i Nur şâkirdlerinin bir şahs-ı ma’nevîsi var, şübhesiz o şahs-ı ma’nevî bu zamanın bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o şahs-ı ma’nevînin parmaklarıdır. Kendi nokta-i nazarımda liyâkatsız olduğum halde, haydi hüsnü zannınıza binâen bu fakîre bir üstadlık ve tebaiyet noktasında bir âlim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için, sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır, hadîste gösterilen ecri alırsınız.

Said Nursî


----------------------------------------------------------


(Hâşiye): Bu kıymetli mektubda Üstadımızın işâret ettiği beş nevi ibâdetin kendilerinden îzahını taleb ettik. Aldığımız îzah aşağıya yazılmıştır.
1— En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı ma’nen mücahede et-mektir.
2— Üstadına neşr-i hakîkat cihetinde yardım sûretiyle hizmet etmektir.
3— Müslümanlara îman cihetinde hizmet etmektir.
4— Kalemle ilmi tahsil etmektir.
5— Ba’zan bir saati bir sene ibâdet hükmüne geçen tefekkürî olan ibâdeti yapmaktır.

Rüşdü, Husrev, Re’fet

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi