Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(666-692):

Daha çok karineler ve birer Söz’e işâret eden münâsebetler var. Fakat gizli ve ince olduklarından zikredilmedi. (Hâşiye)


Hâşiye: Meselâ, Yirmi Sekizinci mertebede kelimesiyle Yirmi Sekizinci Söz’ün âhiri olan Cehennem mes’elesinin çok kuvvetli bir bürhanına işâret edip baştaki Cennet mes’elesinin yalnız iki-üç sual ve cevaba dâir bahsi ise, başka yerde işâret ettiğinden münâsebet gizlenmiş. Hem meselâ, ikinci mertebede kelimesiyle, hem İkinci Söz’e, hem İkinci Mektub’a, hem İkinci Lem’aya, hem İkinci Şuâ’a baktığından münâsebet genişlendiğinden gizlenmiş.

Hem meselâ:

yâni, Beşinci mertebe’de bulunması, hem Beşinci Söz’e, hem Beşinci Mektub’a, hem Beşinci Lem’a’ya ve Dördüncü Şuâ olan Âyet-i Hasbiye Risâlesi’ne, hem Üçüncü Şuâ olan Münâcât’a baktığı cihetle münâsebet genişlenmiş, gizlenmiş. Buna başkaları kıyas edilsin.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi