Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(44-62):

[Üçüncü Şuâ olan bu Münâcât Risâlesi, mezkûr âyetin bir nevi tefsiridir.]

Ya İlâhî ve yâ Rabbî! Ben îmanın gözüyle ve Kur’ânın ta’limiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın dersiyle ve İsm-i Hakîm’in göstermesiyle görüyorum ki: Semâvâtta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki; böyle intizamiyle senin mevcûdiyetine işâret ve delâlet etmesin. Ve hiçbir ecram-ı semaviye yoktur ki; sükûtuyla gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalariyle, senin rubûbiyetine ve vahdetine şehâdeti ve işâreti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki; mevzun hilkatiyle, muntazam vaziyetiyle ve nurânî tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşâbehet sikkesiyle senin haşmet-i ulûhiyetine ve vahdaniyetine işâret ve şehâdette bulunmasın. Ve on iki seyyareden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki; hikmetli hareketiyle ve itaatli musahhariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücub-u vücûduna şehâdet ve saltanat-ı ulûhiyetine işâret etmesin!..

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi