Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(1-86):

Mu’cizât-ı Kur’aniyye Risalesi

Mahzen-i mu’cizât ve Mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediyye (A.S.M.) olan Kur’an-ı Hakîm-i Mu’ciz-ül Beyân’ın hadsiz vücuh-u i’câzından kırka yakın vücuh-u i’câziyyeyi arabî risalelerimde ve arabî Risale-i Nur’da ve “İşarât-ül İ’caz” namındaki tefsirimde ve geçen şu yirmidört Sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi onlardan yalnız beş vechini bir derece beyân ve sâir vücuhu içlerinde icmâlen dercederek ve bir mukaddeme ile onun târif ve mâhiyetine işaret edeceğiz.

Mukaddeme üç cüz’dür.

Birinci cüz’: KUR’AN NEDİR? Târifi nasıldır?

Elcevab: (Ondokuzuncu Söz’de beyân edildiği ve sâir sözlerde isbat edildiği gibi)
Kur’an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyyesi...
Ve âyât-ı tekviniyyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi..
Ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri...
Ve zeminde ve gökte gizli Esmâ-i İlâhiyyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı..
Ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikın miftahı..
Ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı..
Ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediyye-i Rahmâniyye ve hitâbât-ı ezeliyye-i Sübhâniyyenin hazinesi..
Ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi..
Ve avalim-i uhreviyyenin mukaddes haritası...
Ve Zât ve Sıfât ve Esmâ ve şuun-u İlâhiyyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhân-ı katıı, tercüman-ı sâtıı...
Ve şu âlem-i insânîyyetin mürebbisi..
Ve insânîyyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyâsı..
Ve nev-i beşerin hikmet-i hakikîyyesi..
Ve insânîyyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi...

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi