Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(1-134):

Mu’cizatı Ahmediyye
(A.S.M.)ilâ âhir...

(Risâleti Ahmediyye’ye (A.S.M.) dâir On Dokuzuncu Söz’le Otuz Birinci Söz, nübüvveti Muhammediyyeyi (A.S.M.) delâili kat’iyye ile isbat ettiklerinden, isbat cihetini onlara havâle edip, yalnız onlara bir tetimme olarak “On dokuz nükteli işâretlerle”, o büyük hakîkatın ba’zı lem’alarını göstereceğiz.)

BİRİNCİ NÜKTELİ İŞÂRET: Şu kâinatın sâhib ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvîr ediyor ve her şey’i bilerek, görerek terbiye ediyor ve herşeyde görünen hikmetleri, gayeleri, fâideleri irade ederek tedvîr ediyor. Mâdem yapan bilir; elbette bilen konuşur. Mâdem konuşacak, elbette zîşuur ve zîfikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Mâdem zîfikirle konuşacak, elbette zîşuurun içinde en cem’iyetli ve şuuru küllî olan insan nev’i ile konuşacaktır. Mâdem insan nev’i ile konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitab ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Mâdem en mükemmel ve isti’dâdı en yüksek ve ahlâkı ulvî ve nev’i beşere muktedâ olacak olanlarla konuşacaktır; elbette dost ve düşmanın ittifakiyle, en yüksek isti’dâdda ve en âlî ahlâkta ve nev’i beşerin humsu O’na iktidâ etmiş ve nısfı Arz O’nun hükmü ma’nevîsi altına girmiş ve istikbâl O’nun getirdiği nûrun ziyasiyle bin üç yüz sene ışıklanmış ve beşerin nurânî kısmı ve ehli îmanı, mütemadiyen günde beş def’a O’nunla tecdîdi bîat edip,

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi