Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(180-248):

Evvelâ: Kur’ân’ın elmas gibi hakîkatlarını, ehl-i gaflet nazarında propaganda-i siyaset tevehhümü ile cam parçalarına indirmemek ve o kıymettar hakîkatlara ihânet etmemektir.

Saniyen: Risâle-i Nur’un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakîkat ve vicdan, bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men’etmiş. Çünkü tokada ve belâya müstahak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir-iki dinsize müteallik, yedi sekiz çoluk çocuk, hasta ihtiyar ma’sûmlar bulunur. Musîbet ve belâ gelse, o biçâreler dahi yanarlar. Bunun için, neticenin de husulü meşkûk olduğu halde, siyaset yoluyla idare ve âsâyişin zararına, hayat-ı içtimâîyeye karışmaktan şiddetle men’edilmişiz.

Salisen: Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimâîyesi, bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zarûridir: Hürmet, Merhamet, Haramdan çekinmek, Emniyet, Serseriliği bırakıp itaat etmektir.

Risâle-i Nur hayat-ı içtimâîyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsî bir sûrette tesbit ve tahkim ederek, âsâyişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise, bu yirmi sene zarfında Risâle-i Nur’un yüz bin adamı, vatan ve millete zararsız bir uzv-û nâfi’ haline getirmesidir. Isparta ve Kastamonu vilâyetleri buna şahittir.

Demek Risâle-i Nur’un ekseriyet-i mutlaka eczalarına ilişenler, herhalde bilerek veya bilmiyerek anarşilik hesabına vatana ve millete ve Hâkimiyet-i İslâmiyeye hiyanet ederler. Risâle-i Nur’un yüz otuz risâlelerinin bu vatana, yüz otuz büyük faidesini ve hasenesini, vehham ehl-i gafletin sathî nazarlarına kusurlu tevehhüm edilen iki üç risâlenin mevhum zararları çürütemez. Onları bunlar ile çürüten, gâyet derecede insafsız bir zâlimdir.

Amma benim ehemmiyetsiz şahsımın kusurları ise: bilmecbûriye istemiyerek derim ki; on sekiz sene müddetinde ( şimdi yirmi iki) gurbette haps-i münferid hükmünde, yalnız ve münzevî olarak hayat geçiren ve bu müddet zarfında ihtiyarı ile, bir def’a çarşıya ve mecma-ı nas büyük câmilere gitmeyen ve çok tazyik ve sıkıntı verildiği halde bütün emsali menfilere muhalif olarak, istirahati için birtek def’a hükümete müracaat etmiyen

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi