Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(612-740):

Yeni ve münevver Nur Talebeleri meydana çıktılar. Hapisden tahliyeden sonra, Üstadın evinin kapısı önünde bir iki polis dâimî nöbet bekler ve yanına kimseyi sokmazlardı. Zaten hapis müddetince halka dehşet verecek şekilde yalan-yanlış propagandalarla, Bediüzzaman’ın imha edileceği gibi haberler etrafa yaydırılmıştı.

Üstad, Afyon’da iki ay kadar ikâmetten sonra Emirdağı’na geldi. Emirdağı’nda bir çok Risâle-i Nur talebeleri vardı. Oradaki hizmet-i Nuriyeyi bu talebeler îfa ettiler.

AFYON HAPSİNDEN SONRA HİZMET-İ NURİYE
NASIL CEREYAN ETTİ?

Isparta’da, teksir makinesiyle Nur Mecmûalarının neşrine devam ediliyordu. Üstad, yine âdeti vechile tashihat ile meşguldü. Yalnız hapisden sonra hizmet-i Nuriye birkaç kısma inkısam etmişti; yalnız teksir ile ve el yazısı ile neşre münhasır olmuyordu. Bu zamanlardaki hizmet safhaları şu sûretle îfade olunabilir:

1— Muhtelif vilâyet, kasaba ve köylerdeki Nur Talebeleri, bulundukları muhitlerinde Nurları okumak, yazmak, okutmak ve neşrine çalışmak..

2— Isparta ve İnebolu’da, teksir makinesiyle Nur Risâlelerinin mecmûalar halinde teksiri ve etrafa neşri..

3— Ankara ve İstanbul’da, muhtelif halk tabakaları arasında, husûsan üniversite ve diğer mekteb talebeleri, gençler, me’murlar ve hanımlar arasında Nurların yayılması, okunması, Risâle-i Nur davasına çokların yakın ma’nevî alâkaları. Bunlardan halis fedakârlar ve îman hâdimlerinin çıkması. Nur-u îmanın, bu iki büyük merkezde hararetle inkişafı..

4— Kitabların iadesi ve yeniden ba’zı yerlerde Nurlara ve talebelerine ilişmek, dolayısiyle resmî makamlarla münasebet. Risâle-i Nurun, vatan ve milletin, nesl-i âtinin saadetine vesîlesi cihetinin duyurulması.. isbat edilmesi.. yeni Türk Hükümetinin, Kur’ânın bu yeni ve ekmel Nuruna takdirle bakması. En modern neşir vasıtasiyle hem Anadolu’ya, hem Âlem-i İslâma ve insaniyete duyurulmasının te’mini..

5— Şark Vilâyetlerinde Risâle-i Nurun intişarı..

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi