Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(21-29):

Risâle-i Nuru okuyan ve ondan ders alarak tefekkür-ü îmaniyyeyi kazananlar, dünyevî vazîfe ve mesleklerini, Âhiret hayatına ve ebedî saadete vesîle yaparak büyük bahtiyarlığa erişecektir. İslâm dinindeki bu büyük hakîkatı derkeden münevverler; elbette, hak dîninin hizmetini büyük bir saadetle deruhte edecekler, hakîkatı arayan fakat bulamayan insanlığa da neşre çalışacaklar. Evet talebe, profesör, meb’us, kim olursa olsun, mes’uliyet dâiresi olanlar, muhitini tenvir ile mükelleftir. Bir vilâyet, hattâ bir memleketin, saadet ve selâmeti, tenvir ve irşadı ile mükellef olanlar, elbette çok daha ziyâde müteyakkız davranmak mecbûriyetindedirler. Said Nursî, Risâle-i Nurla, bu millete en büyük hizmeti, iyiliği yapmıştır. Mukabilinde, şahsı için bir teşekkür dahi istemiyor; gerçi şahsına tevcih edilen yüksek medih ve tavsifatı hâvi mektuplar var. Bunları, okuyucuların, Nurlardan istifadelerine bir alâmet olduğu cihetle, Risâle-i Nur hesabına kabul etmiş. -Hakîkatte- Said Nursî’nin bu milletten, gençlikten istediği: Îmanla, dünyevî ve uhrevî saadeti kazanmalarıdır. Bunun için, Kur’ânın bu zamana âid dersi olan Risâle-i Nuru esas tutup; her yerde, her dâirede neşrini, îman hakîkatlarının öğrenilmesini istemektedir. Kendisi def’alarca, bu millet ve memleket aleyhindeki cereyanlara karşı yegâne çârenin Risâle-i Nur olduğunu ihtar etmekte ve müjdelemektedir.

Üstadın Rıza-yı İlâhîye matuf hizmet, hareket ve faaliyetlerini başka maksat ve gâyelere yorumlamak isteyenler, ancak basiretsizliklerini ilân ediyorlar.

İnsanın yüksek mâhiyet ve ruhunun istediği hakîki saadet, ancak Kur’ânın gösterdiği yolda ve Rıza-yı İlâhînin parıldadığı ufuktadır. Bediüzzaman, Risâle-i Nurla insanlığa bu yolu ve bu ufku göstermekte, sırat-ı müstakim ashabının nurlu kafilesine iltihak etmenin insan için elzem olduğunu duyurmakta ve isbat etmektedir.

İşte biz, âcizane hazırladığımız bu eserle bu hakîkata bir nebze hizmet etmek istedik. İstikbâlin münevver bahtiyarlarına bir mehaz olarak bu eseri neşrediyoruz. Daha derin ve geniş bir Tarihçe hazırlanması dileğimizdir.¬


Hazırlayanlar


* * *
Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi