Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(15-18):

İşte böyle bir sultana ubûdiyet ve îmanla intisab etmek ve şu dünyada Ona misafir olmak ne kadar âli bir sâadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et.

Sonra Kamer’e baktım :

âyetinin gâyet parlak bir nûr-u i’cazı ifade ettiğini gördüm. Evet, Kamer’in takdîri ve tedvîri ve tedbîr ve tenvîri ve zemîne ve Güneş’e karşı gâyet dakik bir hesabla vaziyetleri, o kadar hayret-feza, o derece hârikadır ki, onu öyle tanzîm eden ve takdîr eden bir Kadîre hiçbir şey ağır gelmez. “Onu öyle yapan her şey’i yapabilir” fikrini, temaşa eden herbir zîşuura ders verir. Hem öyle bir tarzda Güneş’i ta’kib ediyor ki, bir saniye kadar yolunu şaşırmıyor.. zerre kadar vazifesinden geri kalmıyor. Dikkatle bakana:

dedirtiyor. Husûsan Mayısın âhirinde olduğu gibi, ba’zı vakitte ince hilâl şeklinde Süreyya menziline girdiği vakit, hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı sûretini ve Süreyya bir salkım sûretini gösterdiğinden, o yeşil sema perdesi arkasında, hayale nurânî büyük bir ağacın vücudunu tahayyül ettirir. Güya o ağaçtan bir dalının bir sivri ucu, o perdeyi delmiş, bir salkımiyle beraber başını çıkarmış, Süreyya ve Hilâl olmuş ve sâir yıldızlar da o gaybî ağacın meyveleri olduğunu hayâle telkin eder. İşte

teşbihinin letâfetini, belâgatını gör. Sonra

âyeti hâtırıma geldi ki; zemîn, müsahhar bir sefine, bir merkûb olduğunu işaret ediyor. O işaretten kendimi fezâ-yı kâinatta sür’atle seyahat eden pek büyük bir geminin yüksek bir mevkiinde gördüm. At ve gemi gibi bir merkûbe binildiği zaman kırâeti sünnet olan

âyetini okudum.

Hem gördüm ki: Küre-i Arz şu hareketle, sinema levhalarını gösteren bir makina vaziyetini aldı; bütün semavatı harekete getirdi, bütün yıldızları muhteşem bir ordu gibi sevke başladı.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi