Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(33-49):

Meselâ: Bir insan kendi vücûduyla, hüsn-ü san’atiyle Sâniin vücub-u vücûduna ve vahdetine delâlet ettiği gibi; âmâl ve isti’dâdları ebede kadar uzandığı halde pek sür’atle ölüm ve zevâli, âhiretin vücûduna delâlet eder. Bütün mevcûdâtta görünen intizam-ı hikmet, tezyin-i inâyet, taltif-i rahmet, tevzin-i adalet, Sâni-i Hakîm’in vücûd ve vahdetine şâhid oldukları gibi, âhiretin ve saadet-i ebediyenin de îcad ve vücûdlarına delâlet ederler.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi