Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(4-9):

Hem Risâle-i Nur, hükemâ ve ulemânın mesleğinde gitmeyip, Kur’ân’ın bir i’caz-ı ma’nevîsiyle, her şeyde bir pencere-i mârifet açmış;bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur’ân’a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehl-i inadın hücumlarına karşı mağlûb olmayıp galebe etmiş.

BEŞİNCİ NOKTA: Eski Said’in Yeni Said’e inkılâb etmesi zamanında, yüzer ilimlerle alâkadar binler hakîkatler, ayrı ayrı birer risâleye mevzu olacak kıymette iken, o Said te’lif ederken, mes’elelerin başında “İ’lem, İ’lem, İ’lem”lerle, her bir hakîkati ki, bir risâle olacak derecede ehemmiyetli iken birkaç satırda, ba’zan bir sahifede, ba’zan bir iki satırda zikrediyorlar. Âdeta her bir “İ’lem”, bir risâlenin şifresidir.

Hem “İ’lem”ler, birbirine bakmıyarak muhtelif ilimlerin ve hakîkatlerin fihristeleri hükmünde yazıldığından, o mecmûayı okuyanlar, bu noktaları nazara alıp i’tirâz etmesinler.

SAİD NURSÎ

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi