Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(1-7):

On birinci Şua olan Meyvenin on birinci meselesinin hatimesi

Gayet ehemmiyetli bir nükte-i i’caziyeye dairdir.

Hâtime

(Gâyet ehemmiyetli bir nükte-i i’caziyeye dâir birden ihtiyarsız, mağribden sonra kalbe ihtar edilen ve sûre-i

’ın zâhir bir mu’cize-i gaybiyesini gösteren uzun bir hakîkata kısa bir işârettir.)

İşte yalnız ma’na-yı işârî cihetinde bu sûre-i azîme-i hârika: “Kâinatta adem âlemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insî ve cinnî şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz.” Peygamberimize ve ümmetine emrederek, her asra baktığı gibi ma’na-yı işârîsiyle bu acib asrımıza daha ziyâde, belki zâhir bir tarzda bakar; Kur’ân’ın hizmetkârlarını istiazeye dâvet eder. Bu mu’cize-i gaybiye, beş işâretle kısaca beyân edilecek. Şöyle ki:

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi