Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(1-134):

ZÜLFİKÂRIN BİRİNCİ MAKAMI

On Dokuzuncu Mektub
Mu’cizât-ı Ahmediye (a.s.m) a dair

Müellifi
Said nursi

BU RİSALE, üç yüzden fazla mucizâtı beyan eder. Risâlet-i Amediye-nin (a.s.m.) mucizesini beyan ettiği gibi, kendisi de o mucizenin bir kera-metidir. Üç dört nev ile harika olmuştur:
Birincisi: Nakil ve rivayet olmakla beraber, yüz sayfadan fazla olduğu halde, kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak, dağ, bağ köşelerinde, üç dört gün zarfında, her günde iki üç saat çalışmak şartıyla, mecmuu on iki saatte telif edilmesi, harika bir vakıadır.
İkincisi: Bu risâle, uzunluğuyla beraber, ne yazması usanç verir ve ne de okuması halâvetini kaybeder. Tembel ehl-i kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki, bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda, bu civarda, bir sene zarfında yetmiş adede yakın nüshalar yazıldığı, o mucize-i risâletin bir kerameti olduğunu, muttali olanlara kanaat verdi.
Üçüncüsü: Acemî ve tevafuktan haberi yok ve bize de daha tevafuk tezahür etmeden evvel onun ve başka sekiz müstensihin birbirini gömeden yazdıkları nüshalarda, lâfz-ı Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Veselâm kelime-si, bütün risâlede ve lâfz-ı Kur'ân beşinci parçasında öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki, zerre miktar insafı olan, tesadüfe vermez. Kim görmüşse kat'î hükmediyor ki, bu bir sırr-ı gaybîdir, mucize-i Ahmediyenin (a.s.m.) bir kerametidir.
Şu risâlenin başındaki esaslar çok mühimdirler. Hem şu risâledeki ehâdis, hemen umumen eimme-i hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber, en kat'î hâdisât-ı risâleti beyan ediyorlar. O risâlenin mezâyâsını söylemek lâzım gelse, o risâle kadar bir eser yazmak lâzım geldiğinden, müştak olanları, onu bir kere okumasına havale ediyoruz.
Said Nursî

İHTAR: Şu risâlede çok ehâdis-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadisiye bulun-muyor. Yazdığım hadislerin lâfzında yanlışım varsa, ya tashih edilsin, veyahut "hadis-i bilmânâdır" denilsin. Çünkü, kavl-i râcih odur ki, "Nakl-i hadis-i bil-mânâ caizdir." Yani, hadisin yalnız mânâsını alıp, lâfzını kendi zikreder. Madem öyledir; lafzında yanlışım varsa, hadis-i bilmânâ nazarıyla bakılsın.
Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi