Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(1-3):


Zülfikar MecmuasıBU MECMUA ÜÇ MAKAM VE BİR HÂTİMEDİR.

Birinci makamı: On Dokuzuncu mektup, Mu’cizat-ı Ahme-diye Risâlesi ve zeyilleri.
İkinci makamı: Onuncu Söz, Haşir Risâlesi ve zeyilleri.
Üçüncü Makamı: Yirmi Beşinci Söz, Mu’cizat-ı Kur’aniye Risâlesi ve zeyilleri.


Bu acip asırda ehl-i îman, Risâle-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa" ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikâr"a şiddetle muhtaçtırlar.
Evet, meselâ i'câz-ı Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'an'ın güzel nükte-leri isbat edilmiş.

Umum Risâle-i Nur Şâkirdleri nâmına
SAİD NURSÎ


Risâle-i Nur’un bütün eczalarını, iki sene hem Ankara, hem Denizli Mahkemeleri ve ehl-i vukufu tedkikten sonra, hem beraatimize, hem umum Risâle-i Nur eczalarını bana teslime şifaen karar vermelerine binaen, neşirlerine bir mâni yoktur. Bana verilen Risâle-i Nur’dan birisi bu mecmuanın eczalarıdır.
Said Nursi
Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi