Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

(1)

Aziz Vefadar ve Sıddık Kardeşim Sabri!

Benim yanımda zâyi’ olmak ihtimali bulunan kendi müşevveş yazımla yazılan müsveddeleri size göndermek için bir vâsıta bulamadığımdan ve iki sene evvel Risâle-i Nura ait İşârât-ı Kur’âniyenin bir kısım müsveddesini Hüsrev’e gönderdiğim halde vüsûlünde hiç bir haber alamadığımdan ve ehl-i dünya bana çok dikkat ve tecessüs ettiklerinden çok mahzun idim, daha muhabere edemedim.

Ne olursa olsun diye, şimdi niyet ettim ki, bir vasıta ile sana o kıymetli emanetleri muhafaza etmek ve benim için tebyiz etmek için cevabın gelirse göndereceğim. Bir keseye bazı âdi şeyler içinde, emanet sûretinde bir hediye ve başka bir adam tarafından gönderilmesini, siz nasıl münâsib görürseniz öyle yapalım.

Sen bilirsin, oralardaki kardaşlarıma ne kadar alakadarım. Eğer isimlerini yazabilseydim, kimleri yazacağımızı da bilirsin, seni tevkil ediyorum.

Yalnız müsveddeleri güzelce tebyiz et ve benim hattımı tam okuyabilen ve hatırımdan çıkmayan ve hayat ve sıhhatlarından haberim olmayan Şamlı Hâfız Tevfik, Hüsrev, Hâfız Ali gibi kardaşlarım mahremce o müsveddeleri tebyiz etsinler. Bilemedikleri bir yeri beraberce baksınlar.

Kardeşlerim! Kat’iyyen biliniz ki, her yirmi dört saatte yirmi def’a sarih isimlerle dua ve münacatlarımda bulunmakla beraber, Risâle-i Nur’un sâdık talebeleri ünvanı ile, yüz def’adan ziyâde ve niyet ve tasavvurca beş yüzden fazla bulunduğunuzu size haber veriyorum. Bundan Risâle-i Nur’a sadâkat ve hizmet ne kadar ehemmiyetli olduğunu kıyas ediniz.

Müsveddeler içinde bulunan ve tevafuk-u cifrî perdesini bırakıp, sarih bir sûrette Risâle-i Nurûn meşhur parçalarına da işaret eden, üçüncü kerâmet-i Âleviye bütün hüzünlerimi izâle ettiği gibi, size de dahi o te’siri edecek ümit ederim.

Hem Îmâm-ı Ali (R.A.) Âyet-ül Kübra nâmını verdiği misilsiz bir risâlenin müsveddeleri de beraberdir. Hem iki seneden beri sakladığım ve göndermesine çare bulamadığım, Risâle-i Nur’a işaret eden otuz üç âyâtın müsveddesi içinde var. Eğer evvelce gönderdiğim noksan müsvedde vâsıl olmuşsa mukabele edilsin..

Pek çok hasretler ve iştiyaklarla sâdık kardeşlerine ve sıddîk arkadaşlarına selam ve dua ve istid’a eden ve beş nev’i gurbetlere ve dört çeşit hastalıklara da kemâl-i ferah ve şükür ve tam rıza ve sabır bulan ve bütün bütün yalnız kalan...

Kardeşiniz
Said Nursî

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi