Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

İSTİZAH

Bu KASTAMONU LÂHİKASI’nı Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Kuleönlü Küçük Ali Ağabey’e yazdırıp, tashih ettikten sonra hangi mektupların neşredilip, hangilerinin neşredilmiyeceğini bizzat kendi elleriyle işaretleyip, neşir nüshası olarak Ankara’ya göndermişlerdir.

Ma’lûmunuz matbaa ile basım devresinden evvel binlerce insan Risâle-i Nur’a hizmet etmek ve Bediüzzaman Hazretlerinin duasını almak için, Risâle-i Nur kitaplarını ve Lâhika mektuplarını elle yazıp Üstada tashih ve sonuna dua için göndermişlerdir. Üstad Hazretleri de gelen, elle yazılmış eski yazılı risâleleri ve lâhika mektuplarını tashih ederek sâhiblerine bir dua yazıp geri gönderiyordu. Bilhassa bu nüshalar ve lahika mektupları (Neşir nüshası olmayıp) matbaa ile basım neşriyatı için medâr ve asıl olamaz. Çünkü o zaman etrafa gönderilen bazı mektuplar, husûsî şahısları alakadar edip, muvakkat bir zaman için yazılmıştı, dâimî ve umuma neşr olunacak mektuplardan değildi. Ve bunlar da lahikalara yazılmıştı. Nitekim Üstad Hazretleri matbaa ile neşir için tashih ederek bize gönderdiği Emirdağ Lâhika mektuplarında, neşrolunacak mektupların baş ve sonlarını bizzat parantezlerle işaretlemiştir. Bazı mektupların bir kısmını ve hatta ba’zan mektubun baş ve son kısımlarını neşir hârici bırakmışlardır.

Kastamonu Lâhikasında da dördüncü kısmına kadar neşrolmayacak mektupların etrafını bir çizgi ile çevirmişler, neşrolacak mektupları da tashih edip dokunmamışlar.

Kastamonu Lâhikasının beşinci son kısmını da neşrolacak mektupların baş ve sonlarını parentezlerle işaretlemişler; neşrolmayacakları öylece bırakmışlar. Denizli, Emirdağ I ve Emirdağ II ve Kastamonu lâhika Mektupları umuma matbaa ile neşir için, Üstad Hazretleri tarafından bu şekilde tesbit ve tayin edilerek Ankara’ya tek nüsha olarak gönderilmiş olup, bizler de Üstad Hazretlerinin bu tesbit ve tayinine uyarak bu lâhikaları Allah-u Tealanın yardımı ve Üstad Hazretlerinin bizzat izinleri ile neşretmiş bulunuyoruz.

Bütün diğer neşriyatların da, Üstad Hazretlerinin yalnız neşir nüshalarında tesbit ve tayin ettiği şekle uymaları lazım geldiği kanaatindeyiz.

İnşallah, bilâhere bütün lâhikalar da Üstad Hazretlerinin tayin ve tesbitleri ile neşrini istediği ve tashih ettikleri mektupların orjinal asılları bilgisayarla kopyaları alınıp, tıpkı basım olarak neşir olunacaktır.

Hidâyet ve tevfiki Cenâb-ı Erhamürrahîminden niyâz ederiz.

Nâşir

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi