Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(44-62):

Üçüncü Şuâ

MUKADDİME

Bu Sekizinci Hüccet-i Îmaniye; vücub-u vücûda ve vahdaniyete delâlet ettiği gibi, hem delail-i kat’iyye ile rubûbiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delâlet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve rahmetinin şümûlüne dahi delâlet ve isbat eder. Hem kâinatın bütün eczasına hikmetinin ihatasını ve ilminin şümûlünü isbat eder.

Elhâsıl: Bu Sekizinci Hüccet-i Îmaniyenin her bir mukaddimesinin sekiz neticesi var. Sekiz mukaddimelerin her birinde, sekiz neticeyi delilleriyle isbat eder ki; bu cihette bu Sekizinci Hüccet-i Îmaniyede yüksek meziyetler vardır.

Said Nursî

MÜNÂCÂT

[Bu Risâle-i Münâcât, hem vücub-u vücûd, hem vahdet, hem ehadiyet, hem haşmet-i rubûbiyyet, hem azamet-i kudret, hem vüs’at-i rahmet, hem umumiyet-i hâkimiyet, hem ihata-i ilim, hem şümûl-ü hikmet gibi en mühim esasat-ı îmaniyeyi hârika bir îcaz içinde fevkalâde bir kat’iyyet ve hâlisiyet ve yakîniyet ile isbat eder. Haşre işârâtı ve bilhassa âhirdeki şiddetli işârâtı çok kuvvetlidir.]

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi