Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

Otuzbirinci Lema

Şuâ’lara inkısam etmiş olup, Şuâ’ların on üçü te’lif edilmiş, bir kısmı henüz te’lif edilmemiştir. (ŞUÂ’LAR) nâmı altında müstakil bir mecmûa halinde neşredilecektir... (*)

Otuzikinci Lema

Eski Said’in en son te’lifi ve yirmi gün Ramazanda te’lif edilen, kendi kendine manzum gelen “LEMEÂT” risâlesidir. “SÖZLER” Mecmûasında neşredilmiştir.

Otuzüçüncü Lema

Yeni Said’in en evvel hakîkattan şuhud derecesinde kalbine zâhir olan ve Arabî ibâresinde: KATRE, HABBE, ŞEMME, ZERRE, HUBAB, ZÜHRE, ŞU’LE ve onların zeyillerinden ibârettir. (Risâle-i Nur Külliyatından MES-NEVİ-İ NURİYE) ismi altında intişar etmiştir.

------------------------
(*): Bilâhare Üstadımızın tensibi ile On Dördüncü Şuâ Afyon Mahkemesi Müdafaası ve mektubları; ve On Beşinci Şuâ ise (El-hüccetü’z-zehra) olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir.

Bediüzzaman’ın Hizmetkârları


Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi