Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(284-303):

Yirmidokuzuncu Lemaİfade-i Meram

On üç seneden beri kalbim, aklım ile imtizaç edip Kur’ân-ı Mu’ciz-ül Beyân’ıngibi Âyetler ile emrettiği tefekkür mesleğine teşvik ettiği ve


Hadîs-i Şerifi ba’zan bir saat tefekkür bir sene ibâdet hükmünde olduğunu beyân edip, tefekküre azîm teşvikat yaptığı cihetle, ben de bu on üç seneden beri meslek-i tefekkürde akıl ve kalbime tezahür eden büyük nurları ve uzun hakîkatları kendime muhafaza etmek için işârât nev’inden ba’zı kelimatı o envara delâlet etmek için değil, belki vücudlarına işâret ve tefekkürü teshil ve intizamı muhafaza için vaz’ettim. Gâyet muhtelif Arabî ibarelerle kendi kendime o tefekkürde gittiğim zaman o kelimatı lîsanen zikrediyordum.

Bu uzun zamanda ve binler def’a tekrarında ne bana usanç geliyordu ve ne de verdiği zevk noksanlaşıyordu ve ne de onlara ihtiyac-ı ruhî zail oluyordu.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi