Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(222-267):

Yirmialtıncı Lema

İhtiyarlar Lem’ası

(Yirmi altı rica ve ziya-yı tesellîyi câmidir.)

İHTAR: Herbir “rica”nın başında ma’nevî derdimi gâyet elîm ve sizi müteessir edecek derecede yazdığımın sebebi: Kur’ân-ı Hakîm’den gelen ilacın fevkalâde te’sirini göstermek içindir. İhtiyarlara âid bu Lem’a, üç dört cihetle hüsn-ü ifadeyi muhafaza edememiş.

Birincisi: Sergüzeşt-i hayatıma âid olduğu için, o zamanlara hayalen gidip o hâlette yazıldığından; ifade, intizamını muhafaza edemedi.

İkincisi: Sabah namazından sonra gâyet yorgunluk hissettiğim bir za-manda, hem sür’ate mecbûriyet tahtında yazıldığından ifadede müşevveşiyet düşmüş.

Üçüncüsü: Yanımda dâim yazacak bulunmadığından, yanımda bulu-nan kâtibin de Risâle-i Nura âid dört beş vazifesi olmakla, tashihatına tam vakit bulamadığımızdan intizamsız kaldı.

Dördüncüsü: Te’lifin akabinde ikimiz de yorgun olarak, ma’nayı dik-katle düşünemeyerek, gâyet sathî bir tashihle iktifa edildiğinden, tarz-ı ifa-dede elbette kusurlar bulunacak. Âlicenâb ihtiyarlardan, ifadedeki kusurla-rıma nazar-ı müsamaha ile bakmak; ve Rahmet-i İlâhîyye boş olarak dön-dürmediği mübârek ihtiyarlar, ellerini Dergâh-ı İlâhîyyeye açtıkları vakit bizi de duâlarında dâhil etsinler...

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi