Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(168-175):

Yirmiikinci Lema

Isparta’nın âdil vâlisine ve adliyesine ve zabıtasına.. en mahrem ve en has ve hâlis kardeşlerime mahsus olarak yirmi iki sene evvel Isparta’nın Barla nahiyesinde iken yazdığım gâyet mahrem bu risâleciğimi Isparta milletiyle ve hükümetiyle alâkadarlığını gösterdiği için takdim ediyorum. Eğer münâsib görülse, ya yeni veya eski harfle daktilo ile birkaç nüsha yazılsın ki, yirmi beş otuz senedir esrarımı arıyanlar ve tarassud edenler de anlasınlar ki; gizli hiçbir sırrımız yok. Ve en gizli bir sırrımız, işte bu risâledir; bilsinler!

Said Nursî

İşârât-ı Selâse

On Yedinci Lem’anın On Yedinci Notasının Üçüncü Mes’elesi iken suallerinin şiddet ve şümulüne, ve cevablarının kuvvet ve parlaklığına binâen, Otuz Birinci Mektubun Yirmi İkinci Lem’ası olarak Lemaât’a karıştı. Lem’alar bu Lem’aya yer vermelidirler. Mahremdir; en has ve hâlis ve sâdık kardeşlerimize mahsustur.


Bu Mes’ele “Üç İşâret”tir.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi