Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(103-112):

Onbeşinci Lema

Risâle-i Nur Külliyatının Sözler, Mektûbât ve On Dördüncü Lem’aya kadar olan kısmının fihristesidir. Her kısmın fihristesi, yâni; Sözler kısmının fihristesi, Sözler Mecmûasında bulunduğundan, Mektûbât ve Lem’aların da kendilerine âid fihristeleri o mecmûaların âhirlerine ilhak edildiğinden bu-rada yazılmadı.

Onaltıncı Lema
Aziz sıddık kardeşlerim: Hoca Sabri, Hâfız Ali, Mes'ud, Mustafalar, Husrev, Re'fet, Bekir Bey, Rüşdü, Lütfüler, Hâfız Ahmed, Şeyh Mustafa vesâire... Sizlere meraklı ve medâr-ı sual olmuş “Dört Küçük Mes'ele”yi ma’lûmat kabilinden muhtasar bir sûrette beyân etmekliğe kalbimde bir hatıra hissettim.
BİRİNCİSİ: Kardeşlerimizden Çaprazzâde Abdullah Efendi gibi ba’zı adamlar, ehl-i keşiften rivayeten bu geçen Ramazanda Ehl-i Sünnet ve Cemâat için bir ferec, bir fütûhat olacağını haber verdikleri halde zuhur etmedi. Böyle ehl-i velâyet ve keşif, neden hilaf-ı vakî haber veriyorlar? Benden sordular. Ben de birden sünuhat kabilinden olarak verdiğim cevabın muhtasarı şudur:
Hadîs-i Şerifte vârid olmuştur ki: “Ba’zan belâ nazil oluyor; gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir.”
Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi