Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(90-102):

Ondördüncü Lema

(“İki Makam”dır. Birinci Makam’ı iki sualin cevabıdır.)Aziz Sıddık Kardeşim Re’fet Bey:

Sevr ve Hûta dâir sorduğun sualin ba’zı Risâlelerde cevabı vardır. O nev’i suallere göre cevab Yirmi Dördüncü Söz’ün Üçüncü Dalında On iki Asıl nâmiyle on iki kaide-i mühimme beyân edilmiştir. O kaideler Ehâdîs-i Nebeviyeye dâir muhtelif te’vilata dâir birer mehenktirler ve Ehâdîse gelen evhamı defedecek mühim esaslardır. Maatteessüf şimdilik sünuhattan başka ilmî mesâil ile iştigâlime mâni ba’zı haller var. Onun için sualinize göre cevab veremiyorum. Eğer sünuhat-ı kalbiye olsa, bilmecbûriye meşgul oluyorum. Ba’zan suallere, sünuhat tevâfuk ettiği için cevab verilir, gücenmeyiniz. Onun için herbir sualinize lâyıkınca cevab veremiyorum. Haydi bu def’aki sualinize kısa bir cevab vereyim.

Bu def’aki sualinizde diyorsunuz ki: “Hocalar diyorlar: Arz, öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki Arz, muallâkta bir yıldız gibi gezdiğini Coğrafya görüyor. Ne öküz var ve ne de balık?”

Elcevab: İbn-i Abbas (R.A.) gibi zâtlara isnad edilen sahih bir rivayet var ki, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’dan sormuşlar: “Dünya ne üstündedir?” Ferman etmiş:Bir rivayette bir def’a demiş, diğer def’ada demiştir. Muhaddislerin bir kısmı, İsrailiyattan alınma ve eskiden beri nakledilen hurâfevâri hikâyelere bu hadîsi tatbik etmişler. Husûsan Benî İsrail âlimlerinin müslüman olanlarından bir kısmı, kütübü sâbıkada “sevr ve hut” hakkında gördükleri hikâyeleri

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi