Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(60-88):

Sekizinci Mes’elenin
Bir hülasâsı

Yedinci’de haşri çok makamattan soracaktık. Fakat, Hâlikımızın isimleriyle verdiği cevap o derece kuvvetli, yakîn ve kanaat verdi ki; daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadığından orada kısa kestik. Şimdi bu mes’elede, âhiret îmanının, hem âhiretin saadetine, hem dünya saadetine dair te’min ettiği faideler ve neticelerinden yüzden biri hülâsa edilecek. Saadet-i uhreviyeye ait kısmı, Kur’an-ı Mu’cizü’lBeyan’ın izahatı daha hiçbir beyana ihtiyaç bırakmamış. Onu O’na havale ederek ve saadet-i dünyeviyeye ait kısmı izah cihetini Risale-i Nur’a bırakıp, yalnız kısa bir hülâsa ile insanın hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyesine ait yüzer neticelerinden üçdört tanesini beyan ederiz.

Birincisi: İnsan, sair hayvanata muhalif olarak, hânesiyle alâkadar olduğu misillû dünya ile alâkadardır; ve akaribiyle münasebetdar olduğu gibi, nev’i beşer ile de ciddî ve fıtrî münâsebettardır.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi