Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(468-473):

İşârât-ı Gaybiyye Hakkında

Bir Takriz

(İmâm-ı Ali Radıyallahu Anh’ın, Risâle-i Nur hakkında ihbâr-ı gaybîsinden bir parça olan bu kısım; Sikke-i Tasdik-i Gaybî Mecmûasında dercedilen İşârât-ı Kur’âniye ve üç Kerâmet-i Aleviyye ve Kerâmet-i Gavsiyye risâleleriyle birlikte, ehl-i vukufların takdirkâr raporlarına müsteniden, mahkemelerce sâhiblerine geri iade edilmiştir.
İmâm-ı Ali’nin (R.A.) Celcelûtiye’de, Risâle-i Nur hakkındaki üç kerâmetinden bir kerâmetinin sekiz remzinden Yedinci ve Sekizinci Remzin bir parçasıdır. Sikke-i Tasdik-i Gaybî Mecmûasının yüz yirmi beşinci sahifesinden, yüz otuzuncu sahifesine kadar olan kısımda münderiçtir.)

Yedinci Remiz: Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahu Anh, nasılki:diye birinci fıkrasiyle Yedinci Şuâ’a işâret etmiş; öyle de: Aynı fıkra ile, âlî bir tefekkürnâme ve tevhide dâir yüksek bir mârifetnâme nâmında olan Yirmi Dokuzuncu Arabî Lem’aya dahi işâret eder. İkinci fıkrasiyle İsm-i A’zam ve Sekine denilen Esmâ-i Sitte-i Meşhûrenin hakîkatlarını gayet âlî bir tarzda beyân ve isbat eden ve Yirmi Dokuzuncu Lem’ayı ta’kib eyleyen Otuzuncu Lem’a nâmında Altı Nükte-i Esmâ Risâlesine

cümlesiyle işâret ettiğinden; sonra akabinde, Risâle-i Esmâ’yı ta’kib eden Otuz Birinci Lem’anın Birinci Şuâı olarak, otuz üç âyet-i Kur’âniyenin Risâle-i Nur’a işârâtını kaydedip, hesab-ı cifrî münâsebetiyle, baştan başa İlm-i Huruf Risâlesi gibi görünen ve bir mu’cize-i Kur’âniyye hükmünde bulunan risâleye

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi