Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(249-267):

BEŞİNCİ ŞUÂ

(Otuz Birinci Mektup’tan Otuz Birinci Lem’anın Beşinci Şuâ’ıdır.)

(Otuz sene evvel yazılan matbu’ “Muhakemat-ı Bediiye”de bahsedilen “Sedd-i Zülkarneyn” ve “Ye’cüc Me’cüc” ve sâir “Eşrat-ı Kıyamet”ten yirmi mes’ele, o Muhâkemat’a bir tetimme olarak on üç sene (Hâşiye) evvel bir kısım müsveddesi- yazılmış idi. Aziz bir dostumun hatırı için tebyiz edildi, “Beşinci Şuâ” oldu.)

İHTAR: Evvelce mukaddimeden sonra gelen mes’eleler okunsun, tâ mukaddimedeki maksad anlaşılsın.


âyetinin bir nüktesi, bu zamanda akide-i avam-ı mü’minîni vikaye ve şübehattan muhafaza için yazılmış. Âhirzamanda vukua gelecek hâdisata dâir hadîslerin bir kısmı müteşabihat-ı Kur’âniye gibi derin ma’naları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde te’vil ederler.

sırriyle, vukuundan sonra te’villeri anlaşılır ve murad ne olduğu bilinir ki, ilimde râsih olanlar

deyip o gizli hakîkatları izhar ederler.

---------------------------------------------
(Hâşiye): Şimdi kırk seneden geçmiş.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi