Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(21-44):

YİRMİ BEŞİNCİ LEM’A

(yirmi beş devadır)

Hastalara bir merhem, bir teselli, ma’nevî bir reçete, bir iyâdetü’l-mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır.

İHTAR VE İTİZAR

Bu ma’nevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir sür’atle (Hâşiye) te’lif edildiği gibi, hem umuma muhalif olarak...tashihata ve dikkate vakit bulmayarak... te’lifi gibi gâyet sür’atle, ancak bir def’a nazardan geçirildi. Demek, müsvedde-i evvel hükmünde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtrî bir sûrette gelen hâtıratı, san’atla ve dikkatle bozmamak için, yeniden tetkikata lüzum görmedik. Okuyan zatlar, husûsan hastalar ba’zı nâhoş ibarelerden veyahud ağır kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesinler; bana da duâ etsinler.

Şu Lem’ada, nev-i beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musîbetzede ve hastalara hakîki bir teselli ve nâfi bir merhem olabilecek Yirmi Beş devayı icmalen beyân ediyoruz...

-------------------------------------
Hâşiye: Bu risâle dört buçuk saat zarfında te’lif edilmiştir.
Evet Rüştü

Evet Re’fet

Evet Husrev

Evet Said

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi