Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

Evet, müteselli olduğum iki cihet var. Biri: Elimizdeki mübârek Sözler vasıtasiyle dâima sohbet-i ma’nevîde bulunduğumuz, diğeri: Muhabbetimizin inâyet-i Bâri ile “hubb-u fillah” mertebesinde olduğuna îmanımızdır. Binâenaleyh size benim bugün ve yarın en büyük hediyem: Verdiğiniz dersi, nâmınıza olarak vekâleten alâ kadr-il imkân mü’minlere tebliğ eylemek ve Allah’ın verdiği hakîki muhabbeti ebeden taşımak ve buna mukabil Erhamürrâhimîn ve Ekrem-ül Ekremîn, Ahsen-ül Hâlıkîn, Rabb-i Rahîm ve Kerîm Hazretlerinden, hakîki muhabbetin, Otuz İkinci Söz’ün Üçüncü Mevkıfında îzah buyurulan neticesine mazhar buyurulmaktır. Îman-ı tahkikî yolunda buluştuğumuz Hakkı Efendi ile niyetimiz hakka, sıdka, ihlâsa iştirâkimiz muhakkaktır.

Hulûsî


Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi