Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

Risâle-i Nur mektublarından bu mektubunuzun bendeki te’sirlerini hülâsaten arzedeyim:

Sıhhat ve âfiyetinizin devamı, şükrümü; bu gibi mesâilin hallini isteyenlerin vücûdu, ümidimi; nazarımda ilim sayılacak her şeyi sizden öğrendiğim için, bu vesile ile hakîkat sahasındaki ma’lûmâtımı; hasbe’l- beşeriyye fütur hâsıl oluyorsa, şevkimi; hasta bir talebeniz olduğumdan Kur’ân’ın eczahânesinden verdiğiniz bu ilâçlarınızla sıhhatimi; matbaha-i Kur’ân’dan intihab buyurduğunuz bu gıdalarla bütün hasselerimin kuvvetini, hayatın beş derecesini de ta’lim, mevtin i’tibârî bir keyfiyet olduğunu tefhim, idam-ı ebedînin mutasavver olamayacağına kalbimi takvîm buyurduktan sonra, Allah için muhabbetin her halde bu hayat derecelerinde de devam ederek hayât-ı bâkiyede bâki meyvesini vereceğini işâret buyurmakla müddet-i hayatımı nihayetsiz artırmağa sebeb olmuştur.

Risâle-i Nur ile ihdâ buyurduğunuz duâlar, zâten her gün sevgili Üstadı düşünmeğe kâfi gelmektedir. Kur’ân’ın nihâyetsiz füyûzâtından, tükenmez hazinesinden inâyet-i Hak’la edindiğiniz ve tebliğe me’zun olduğunuz ma’naları, cevherleri göstermekle, bildirmekle de bu biçâre ve müştak talebe ve kardeşinize sonuna kadar ders vermek istediğinizi izhar ediyorsunuz ki: Bu sûretle de ebeden ve teşekkürle gözümün önünden, hayâlimden ayrılmamaklığınız te’min edilmiş oluyor.


Hulûsî


Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi